Integrasjonsguide

Sist oppdatert 10.10.2019

Innholdsfortegnelse

GENERELT

BESTILLING AV SKJEMA v2

Bestilling klient-side v2

Bestilling server-side v2

(BESTILLING AV SKJEMA - Utgått)

(Bestilling klient-side - Utgått)

(Bestilling server-side - Utgått)

PASIENTINITIERT BESTILLING AV SKJEMA

RETUR AV UTFYLT SKJEMA

SKJEMA SOM KREVER SIGNATUR

SENDE MELDING SOM SMS

SENDE MELDING SOM EPOST

SENDE MELDING TIL INNBYGGER

GENERELT

Pasientløsning ePROM

For å se / fylle ut de bestilte skjemaene kan man finne de igjen i pasientløsningen:

https://proms2.hemit.org/Proms

Her finner man alle skjema som er bestilt og man kan f.eks.teste innsending av skjemaer. Pålogging med BankID eller engangskode.

Testpersoner

ePROM i testmiljøet integrerer med Helsenorge og Digipost sine testmiljøer. For å teste integrasjonen mellom ePROM, Helsenorge og Digipost har vi tilgang til fødselsnummer med BankID. Midlertidig tilgang til disse fås ved henvendelse til Hemit.

Distribusjonsregler

Vha.parameteren DistributionRule kan man bestemme hvordan pasientskjemaet skal distribueres til pasienten. Varslingskanalene er definert i parameteren NotificationChannel

Default DistributionRule er Basic og betyr at ePROM først sjekker om pasienten er tilgjengelig på Helsenorge. Hvis ikke sjekkes det om pasienten har sikker digital postkasse. Hvis DistributionRule er satt til AllowUnsecure sjekkes det om pasienten er registrert i Difi Kontaktregister med epostadresse eller mobilnummer. Hvis DistributionRule er satt til NoDistribution sendes det ikke ut varsling til pasienten. Dette kan benyttes hvis Bestillersystemet skal gi engangskode til pasienten.BasicOrPaper og AllowUnsecureOrPaper er samme som hhv Basic og AllowUnsecure, men med papir som siste utvei.PaperOnly, HelsenorgeOnly, DigitalMailboxOnly og UnsecureOnly sender kun på hhv papir, Helsenorge, sikker digital postkasse og epost/sms.

DistributionRule

0 = Basic
1 = AllowUnsecure
2 = NoDistribution
3 = BasicOrPaper
4 = AllowUnsecureOrPaper
5 = PaperOnly
6 = HelsenorgeOnly
7 = DigitalMailboxOnly
8 = UnsecureOnly

NotificationChannel

0 = None
1 = Helsenorge
2 = DigitalMailbox
3 = Unsecure
4 = PhysicalMailbox

BESTILLING AV SKJEMA V2

API-kallet for bestilling av skjema er i v2 endret slik at man får respons med en gang, uten å vente på at bestillingen har gått igjennom til Helsenorge/Digipost. Når bestillingen er fullført (pasienten har fått beskjed og skjemaet ligger klart til utfylling) vil ePROM gjøre et kall mot Bestillersystemet med status for bestillingen. Bestillersystemet må implementere en service som mottar dette kallet.

Bestilling av skjema kan gjøres både fra server-side og fra klient-side. Ved kall fra server-side kan man benytte seg av et API utviklet av Hemit og distribuert som NuGet pakke for å forenkle oppkoblingen. Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

NB! I verson v2 av API’et skal ApiKey sendes som en Authorization parameter som del av HTTP header: headers: {"Authorization": "Basic " + apiKey}

Bestilling klient-side v2

Eksempelkode (javascript)

function placeFormOrderV2() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/v2/formorder'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var formId = "1bc5f9f0-2607-49eb-94f0-6af955bbd79a"; // RAND-12
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var expiryDate = new Date(new Date().getTime() + (86400000 * 7)); // add 7 days
  var reminderDate = new Date(new Date().getTime() + (86400000 * 6)); // add 6 days
  var metadata = JSON.stringify({
    age: 76
  });
  var dontStoreCompletedFormInPha = false;
  var distributionRule = "Basic";
  var mustBeSigned = false;
  var signingText = null;
  var physicalAddress = null;
  var testMode = false;

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    headers: {
      "Authorization": "Basic " + apiKey
    },
    data: JSON.stringify({
      formId,
      nationalId,
      expiryDate,
      reminderDate,
      metadata,
      dontStoreCompletedFormInPha,
      distributionRule,
      mustBeSigned,
      signingText,
      physicalAddress,
      testMode
    }),
    success: function(data) {
      alert("formOrderId: " + data.id + "\nsingleUseCode: " + data.singleUseCode + "\nloginUrl: " + data.loginUrl + "\npreferred notificationChannel: " + data.notificationChannel);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

[https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/v2/formorder]

Parametere - Inn

{
  fullName: "Test Testesen",
  addressLine1: "Testeveien 1",
  postalCode: "1234",
  postalPlace: "Testestad"
}

Parametere – Ut

I tillegg til alle inn-parametre:

Metode

POST

Bestilling server-side v2

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult OrderPromsFormV2(Guid formId) {
  var form = _context.FormService.GetForm(formId);
  var patient = _context.PatientInRegistryService.GetByFormGuid(formId);

  var promsFormId = _formTypeToPromsFormIdMapping[(FormType) form.FormTypeId];

  var result = Api.CreateFormOrderV2(
    ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"],
    ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"],
    promsFormId,
    patient.DecryptedPID,
    DateTime.Now.AddDays(7),
    DateTime.Now.AddDays(6),
    GetMetadata(promsFormId, form, patient) false,
    DistributionRule.AllowUnsecure,
    false,
    null,
    null,
    false);

  if (result.HasErrors) {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  _promsFormOrderService.Add(result.FormOrderId, form.Id, form.ReshId);

  return Json(new {
    loginUrl = result.LoginUrl,
      singleUseCode = result.SingleUseCode,
      notificationChannel = result.NotificationChannel.ToString()
  });
}

Parametere - Inn

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Hvis responsen resulterer i “id”: “00000000-0000-0000-0000-000000000000” er det ikke generert noe bestilling. Dette skjer hvis fødselsnummeret ikke eksisterer. Ellers kan følgende feilsituasjoner oppstå:

Mottak av status for bestillingen v2

API-kallet for bestilling av skjema er i v2 endret slik at man får respons med en gang, uten å vente på at bestillingen har gått igjennom til Helsenorge/Digipost. Når bestillingen er fullført (pasienten har fått beskjed og skjemaet ligger klart til utfylling) vil ePROM gjøre et kall mot Bestillersystemet med status for bestillingen. Bestillersystemet må implementere en service som mottar dette kallet.

URL for Web API kall ApiBaseUrl for web API registreres i ePROM Selvbetjeningsmodul under Bestillersystem: https://proms2.hemit.org/PromsAdministration/

Web API må være tilgjenglig på URL: https://<ApiBaseUrl>/api/PromsFormOrder

F.eks: https://mrsdev.helsemn.no/PromsTestregisterServices/api/PromsFormOrder/

Parametere - Inn

Parametere - Ut

For parameter inn og ut kan NuGet pakken Hemit. Proms. Integration benyttes. Bruk da Hemit. Proms. Integration. PromsFormOrderRequest for parameter inn og Hemit. Proms. Integration. PromsFormOrderResponse for parameter ut

Metode

PUT

Eksempel request fra Proms (JSON)

{
  "apiKey" : "",
  "formOrderId" : "184738d0-3c39-e611-9c2a-34e6d72e03c7",
  "notificationChannel" : "Helsenorge",
  "formOrderStatus" : "Ordered"
}

BESTILLING AV SKJEMA - UTGÅTT

Bestilling av skjema kan gjøres både fra server-side og fra klient-side. Ved kall fra server-side kan man benytte seg av et API utviklet av Hemit og distribuert som NuGet pakke for å forenkle oppkoblingen. Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Bestilling klient-side - UTGÅTT

Eksempelkode (javascript)

function placeFormOrder() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/formorder'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var formId = "1bc5f9f0-2607-49eb-94f0-6af955bbd79a"; // RAND-12
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var expiryDate = new Date(new Date().getTime() + (86400000 * 7)); // add 7 days
  var reminderDate = new Date(new Date().getTime() + (86400000 * 6)); // add 6 days
  var metadata = JSON.stringify({
    age: 76
  });
  var dontStoreCompletedFormInPha = false;
  var distributionRule = "Basic";
  var physicalAddress = null;
  var testMode = false;

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    headers: {
      "Authorization": "Basic " + apiKey
    },
    data: JSON.stringify({
      formId,
      nationalId,
      expiryDate,
      reminderDate,
      metadata,
      dontStoreCompletedFormInPha,
      distributionRule,
      physicalAddress, 
      testMode
    }),
    success: function(data) {
      alert("formOrderId: " + data.id + "\nsingleUseCode: " + data.singleUseCode + "\nloginUrl: " + data.loginUrl + "\npreferred notificationChannel: " + data.notificationChannel);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

[https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/formorder]

Parametere - Inn

{
  fullName: "Test Testesen",
  addressLine1: "Testeveien 1",
  postalCode: "1234",
  postalPlace: "Testestad"
}

Parametere – Ut

I tillegg til alle inn-parametre:

Metode

POST

Bestilling server-side - UTGÅTT

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult OrderPromsForm(Guid formId) {
  var form = _context.FormService.GetForm(formId);
  var patient = _context.PatientInRegistryService.GetByFormGuid(formId);

  var promsFormId = _formTypeToPromsFormIdMapping[(FormType) form.FormTypeId];

  var result = Api.CreateFormOrderV2(
    ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"],
    ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"],
    promsFormId,
    patient.DecryptedPID,
    DateTime.Now.AddDays(7),
    DateTime.Now.AddDays(6),
    GetMetadata(promsFormId, form, patient) false,
    DistributionRule.AllowUnsecure,
    null,
    false);

  if (result.HasErrors) {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  _promsFormOrderService.Add(result.FormOrderId, form.Id, form.ReshId);

  return Json(new {
    loginUrl = result.LoginUrl,
      singleUseCode = result.SingleUseCode,
      notificationChannel = result.NotificationChannel.ToString()
  });
}

Parametere - Inn

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Hvis responsen resulterer i “id”: “00000000-0000-0000-0000-000000000000” er det ikke generert noe bestilling. Dette skjer hvis fødselsnummeret ikke eksisterer. Ellers kan følgende feilsituasjoner oppstå:

PASIENTINITIERT BESTILLING AV SKJEMA

Pasientinitert bestilling av skjema er en mulighet hvor pasienten kan gå via en direktelink for utfylling av et skjema. Identifisering skjer ved at pasienten logger på med BankId.

For at et skjema skal kunne bestilles av pasienten må “Kan bestilles av pasient” (under “Avansert innstilling” i skjemabygger) være huket av, samt at skjemaet må være publisert

URL for pasientbestilling av skjema blir tilgjengelig etter man har lagret skjemaet (“Offentlig url” under “Avansert innstilling”)

Det er også mulig å velge om man ønsker at skjema bestilt av pasient må signeres: Huk av “Skjema bestilt av pasient må signeres” under “Avansert innstilling”. Forutsetter at “Signering støttes” (under “Avansert innstilling”) er valgt først.

Ved retur av utfyllt skjema sendes pasientens personnummer og skjemaets ID sammen med skjemadataene. I tillegg får isPatientInitiated verdien ‘true’:

{
  "...": "...",
  "isPatientInitiated": true,
  "patientInitiatedValues":
  {
    "formId": "1bc5f9f0-2607-49eb-94f0-6af955bbd79a",
    "nationalId": "26073941651"
  }
}

RETUR AV UTFYLT SKJEMA

Når pasienten har fylt ut et skjema sendes skjemaet tilbake til Bestillersystemet.

Bestillersystemet må implementere en service som mottar skjemadataene.

Mottak

URL for Web API kall ApiBaseUrl for web API registreres i ePROM Selvbetjeningsmodul under Bestillersystem: https://proms2.hemit.org/PromsAdministration/

Web API må være tilgjenglig på URL: https://<ApiBaseUrl>/api/PromsFormOrder

F.eks: https://mrsdev.helsemn.no/PromsTestregisterServices/api/PromsFormOrder

Parametere - Inn

Parametere - Ut

For parameter inn og ut kan NuGet pakken Hemit. Proms. Integration benyttes. Bruk da Hemit. Proms. Integration. PromsFormOrderRequest for parameter inn og Hemit. Proms. Integration. PromsFormOrderResponse for parameter ut

Metode

PUT

Eksempel request fra Proms (JSON) NB! formData sendes som stringified JSON-object

{
  "apiKey" : "",
  "formOrderId" : "184738d0-3c39-e611-9c2a-34e6d72e03c7",
  "formData" : '{"HealthGeneral":1,"HealthLimitingActivities":1,"HealthLimitingFloors":1,"PhysicalHealthLessDone":1,"PhysicalHealthLimitingActivity":1,"EmotionalIssuesLessDone":1,"EmotionalIssuesLimitingActivity":1,"LastFourWeeksPain":2,"LastFourWeeksRelaxed":2,"LastFourWeeksSurplusOfEnergy":2,"LastFourWeeksDepressed":2,"LastFourWeeksSocial":1}',
  "formOrderStatus" : "Completed",
  "signedFormId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "timestamp":"2019-05-03T00:00:00+02:00",
  "scannedPaperId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "formDataWarnings":[{"fieldName":"Key","warning":"Value"},{"fieldName":"Key2","warning":"Value2"}]
}

SKJEMA SOM KREVER SIGNATUR

Bestilling

Skjema som krever signatur bestilles av Bestillersystem på vanlig måte (se BESTILLING AV SKJEMA). For å angi at et skjema krever signatur må det hukes av for dette i skjemadesigneren (under Avansert innstilling) i ePROM Selvbetjeningsmodul: https://proms2.hemit.org/PromsAdministration/:

Må signeres

NB! Skjema som krever signatur kan ikke bestilles med engangskode. Pasienten logge inn med BankId ved utfylling.

Utfylling

Skjema som krever signatur fylles ut på samme måte som andre skjema av pasienten. Ved levering trykker pasienten på knappen Signér og levere i stedet for Levere som for andre skjema. Pasienten blir da tatt gjennom signeringsstegene før skjemaet blir levert.

Signér og levere

Mottak

Skjema som krever signatur leveres tilbake til Bestillersystem på vanlig måte (se RETUR AV UTFYLT SKJEMA), men med en ekstra parameter signedFormId. Dette er en id som kan brukes av Bestillersystem for å laste ned det signerte dokumentet. Det signerte dokumentet er en PDF-fil av det utfyllte skjemaet samt en elektronisk signatur.

NB! Bestillersystem er ansvarlig for at det signerte dokumentet blir lastet ned og at det blir oppbevart på en sikker måte. Det signerte dokumentet vil være tilgjengelig for nedlasting gjennom ePROM i minimum 30 dager.

Nedlasting av det signerte dokumentet

GET request mot: <PromsApiBaseUrl> /ExternalDocument/ <SignedFormId>

<PromsApiBaseUrl> skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Send med ApiKey i request headeren

Header name: authorization
Header value: Basic <ApiKey>

SENDE MELDING SOM SMS

Hvis man har behov for å sende korte beskjeder til pasienten kan man sende dette som SMS via ePROM.

Det er viktig at dette er ikke-sensitiv informasjon.

Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Sende melding klient-side

Eksempelkode (javascript)

function sendUnsecureMessageSms() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessagesms'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var smsText = " En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv "; // Message
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var phoneNumber = ""; // The mobile number if provided

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    data: JSON.stringify({
      apiKey,
      smsText,
      nationalId,
      phoneNumber
    }),
    success: function(data) {
      alert("success: " + data.Success);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessagesms

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or phoneNumber must be provided.

Parametere – Ut

Metode

POST

Sende melding server-side

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult SendUnsecureMessageSms(string nationalId)
{
  var promsApiBaseUrl = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"];
  var smsText = "En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv";
  var apiKey = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"];
  var response = Api.SendUnsecureMessageSms(promsApiBaseUrl, apiKey, smsText, nationalId);
  if (result.HasErrors)
  {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  return Json(new {success = response.Success});
}

Parametere - Inn

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Følgende feilsituasjoner kan oppstå:

SENDE MELDING SOM EPOST

Hvis man har behov for å sende informasjon til pasienten kan man sende dette som Epost via PROMs.

Det er viktig at dette er ikke-sensitiv informasjon.

Bestilling av skjema kan gjøres både fra server-side og fra klient-side. Ved kall fra server-side kan man benytte seg av et API utviklet av Hemit og distribuert som NuGet pakke for å forenkle oppkoblingen.

Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Sende melding klient-side

Eksempelkode (javascript)

function sendUnsecureMessageEmail() {
  var url = 'https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessageemail'; // Demo server
  var apiKey = ""; // The ApiKey for your system
  var emailTitle = " En ikkeSensitivTittel som ikke er sensitiv "; // Subject
  var emailText = " En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv "; // Message
  var nationalId = "26073941651"; // the national ID of the patient (Norsk fødselsnummer or D-nummer)
  var emailAddress = ""; // The email address if provided

  $.ajax({
    url: url,
    type: "POST",
    contentType: "application/json;charset=utf-8",
    data: JSON.stringify({
      apiKey,
      emailTitle,
      emailText,
      nationalId,
      emailAddress
    }),
    success: function(data) {
      alert("success: " + data.Success);
    },
    error: function() {
      alert("Error!");
    }
  });
}

URL for Web API kall

https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/unsecuremessageemail

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or emailAddress must be provided.

Parametere – Ut

Metode

POST

Sende melding server-side

API

Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult SendUnsecureMessageEmail(string nationalId)
{
  var promsApiBaseUrl = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiBaseUrl"];
  var emailTitle = "En ikkeSensitivTittel som ikke er sensitiv";
  var emailText = "En ikkeSensitivMelding som ikke er sensitiv";
  var emailAddress = "";
  var apiKey = ConfigurationManager.AppSettings["PromsApiKey"];
  var response = Api.SendUnsecureMessageEmail(promsApiBaseUrl, apiKey, emailTitle, emailText, nationalId, emailAddress);
  if (result.HasErrors)
  {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  return Json(new {success = response.success});
}

Parametere - Inn

One of the parameters nationalId or emailAddress must be provided.

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Følgende feilsituasjoner kan oppstå:

SENDE MELDING TIL INNBYGGER

Hvis man har behov for å sende sensitiv informasjon til pasienten kan man sende dette via ePROM.

Utsending av melding kan gjøres både fra server-side og fra klient-side. Ved kall fra server-side kan man benytte seg av et API utviklet av Hemit og distribuert som NuGet pakke for å forenkle oppkoblingen.

Alle URL’ene som er oppgitt i dette dokumentet går mot integrasjonsmiljøet for ePROM

Sende melding klient-side

URL for Web API kall https://proms2.hemit.org/PromsWebApi/api/messagetocitizen

Parametere – Inn

Parametere – Ut

Metode

POST

Sende melding server-side

API Tilgjenglig som NuGet pakke

NuGet repository: https://hemit.myget.org/F/hemitpublic/api/v3/index.json

Navn: Hemit. Proms. Integration

Eksempelkode (C#)

[HttpPost]
public JsonResult SendMessageToCitizen(string nationalId, DocumentCollection documentCollection)
{
// <add key="PromsApiBaseUrl" value="http://mrsdev.helsemn.no/PromsWebApi/" />
var promsApiBaseUrl = ConfigurationManager. AppSettings["PromsApiBaseUrl"]; 
var apikey = ConfigurationManager. AppSettings["ApiKey"]; 
var messageInfo = new MessageInfo {

  title = "Ikkesensitiv tittel på melding",
  description = "Beskrivelse av melding",
  merknad = "Helseundersøkelsene i Nord Trøndelag - HUNT"

}; 
var senderInfo = new SenderInfo {

  organisationName = "Navn på organisasjon",
  organisationNr = "Organisasjon nr"

}; 
var notificationPriorityList = new List<NotificationChannel>
{

  NotificationChannel.Helsenorge,
  NotificationChannel.DigitalMailbox

}; 

  var result = Api.SendMessageToCitizen(

promsApiBaseUrl, 
apikey, 
nationalId, 
senderInfo, 
messageInfo, 
documentCollection, 
notificationPriorityList); 

  if (result.HasErrors)
  {
    Response.StatusCode = result.ErrorStatusCode.Value;
    Response.Write(result.ErrorJson);
    return null;
  }

  return Json(new { 

notificationChannel = result. NotificationChannel }); 
}

Parametere - Inn

promsApiBaseUrl skal være https://proms2.hemit.org/PromsWebApi

Parametere – Ut

Feilsituasjoner

Hvis responsen resulterer i "notificationChannel": "0" er det ikke sendt noe melding til innbygger. Dette skjer hvis ePROM ikke kan nå innbygger via helsenorge, digipost. Dette er også tilfelle hvis fødselsnummeret ikke eksisterer.

Ellers kan følgende feilsituasjoner oppstå: